آب مقطرگیری وسون

دستگاه آب مقطرساز آب خالص را از آب شور یا آب شرب تهيه میکند.
در آب خالص نبايد مواد معلق وجود داشته باشد. از آب خالص در آزمایشگاه ها، مراحل شستشو، استریليزاسيون استفاده ميشود. هرچه مراحل خالص سازی پیشرفته تر باشد، آب مقطر با درجه خلوص بالا تولید می شود. براي مثال، تهية محلولها و مواد بيولوژي، مستلزم داشتن آب با درجه خلوص بالا است.

اطلاعات بیشتر ...

نمایش یک نتیجه